shield arrow-simple-alt-top arrow-simple-alt-left arrow-simple-alt-right arrow-simple-alt-bottom facebook instagram linkedin medium pinterest rss search-alt shaper twitter video-play arrow-long-right arrow-long-left arrow-long-top arrow-long-bottom arrow-simple-right arrow-simple-left arrow-simple-bottom readio arrow-simple-top speaker-down plus minus cloud hb pin camera globe cart rotate Group-35 star edit arrow-top arrow-right arrow-left arrow-bottom check search close square speaker-up speaker-mute return play pause love

ไม่ได้ลงเรือลำเดียวกัน

(Not In the Same Boat)

การค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการค้าทาสในห่วงโซ่อุปทานกำลังเป็นพาดหัวข่าวไปทั่วโลก รายงานหลายฉบับชี้ว่าแรงงานอพยพถูกค้าเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย แต่ยังไม่มีรายงานฉบับใดบันทึกพยานหลักฐานอย่างครอบคลุมถึงการแพร่กระจาย (prevalence) ของแรงงานบังคับและการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานบนเรือประมงไทย องค์การยุติธรรมนานาชาติ (ไอเจเอ็ม) โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิวอลมาร์ท (Walmart Foundation) จึงมอบหมายให้สถาบันอิสรา (Issara Institute) ทำการวิจัยและบันทึกพยานหลักฐานรูปแบบการแพร่กระจายของแรงงานบังคับในประเทศไทย

ผลการวิจัยที่สำคัญ

งานวิจัยนี้เป็นการสำรวจชาวพม่าและชาวกัมพูชาทั้งที่เป็นชาวประมงอยู่ในปัจจุบันและที่เคยเป็นชาวประมงในประเทศไทย การศึกษาพบว่าการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานอพยพบนเรือประมงไทยมีการแพร่กระจายและมีรูปแบบร่วมหลายอย่าง

ชาวประมงที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาในระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึงเดือนสิงหาคมของปี พ.ศ. 2559 ระบุว่า:

  • ร้อยละ 37.9 ถูกค้ามนุษย์
  • ร้อยละ14.1 ถูกทารุณกรรมทางร่างกาย และร้อยละ 31.5 ได้รับรู้การถูกทารุณของเพื่อนลูกเรือ และ
  • ร้อยละ 76.2 เป็นหนี้ค้างจ่ายก่อนเริ่มงาน (ไม่ว่าจะเป็นต่อนายจ้าง นายหน้า หรือผู้ดูแลทั้งหมด)

สถานการณ์ข้างหน้า

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยทวีความเข้มข้นในการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างมาก รายงานวิจัยนี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการยุติการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง แม้จะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นมากมาย แต่ก็มีส่วนที่รอการแก้ไข องค์การฯเชื่อว่าข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเสริมสร้างความพยายามในการร่วมมือกันเพื่อยุติการใช้แรงงานบังคับ

รัฐบาลไทยจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยประจำปี พ.ศ. 2559 และพ.ศ. 2560 ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยเป็นผู้นำในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามพรมแดนที่ซับซ้อนนี้:

  • ประเทศไทยเพิ่มความเข้มงวดของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปี พ.ศ. 2551 โดยการแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2560 เพื่อเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้ค้ามนุษย์และขยายความให้ชัดเจนว่าการยึดเอกสารประจำตัวและการใช้แรงงานขัดหนี้ถือเป็นรูปแบบของแรงงานบังคับ
  • ประเทศไทยออกพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบยุติธรรมในการตอบสนองต่อคดีการค้ามนุษย์ พระราชบัญญัติฉบับนี้เพิ่มความรวดเร็วให้แก่กระบวนการยุติธรรม โดยระบุว่าการพิจารณาคดีค้ามนุษย์จะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาหนึ่งปีและอนุญาตให้ใช้คำเบิกความทางวิดีโอเป็นพยานหลักฐาน เพื่อลดภาระของผู้เสียหาย เพิ่มการคุ้มครองแก่พยาน รวมถึงให้การสนับสนุนอื่นๆ ต่อผู้เสียหายด้วย
  • ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำแต่ละส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประกอบไปด้วยกองบังคับการตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ แผนกคดีค้ามนุษย์ประจำศาลอาญา สำนักงานคดีค้ามนุษย์ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และกองต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำกระทรวงพัฒนาสังคมฯ

องค์การยุติธรรมนานาชาติ สำนักงานกรุงเทพ พร้อมจะให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยในฐานะผู้นำของการประสานความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในรูปแบบของแรงงาน องค์การฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้จะช่วยสนับสนุนรัฐบาลไทยในการระดมกำลังเข้าแก้ไขปัญหาในจุดที่มีความจำเป็นที่สุดและต่อยอดความคืบหน้าในการบังคับใช้กฎหมายที่ปรับปรุงแล้วให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป—องค์การยุติธรรมนานาชาติ สำนักงานกรุงเทพ

ความแพร่กระจายและรูปแบบของการข่มเหงแรงงานในอุตสาหกรรมประมงไทยที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย

You Can Send Rescue Today.

Give a gift today and be a last minute responder for a child in need of rescue or a social worker holding the hands of a now-free mother.

You can make the most impact as a Freedom Partner today.

By making a monthly commitment of $24 or more, you’re taking a stand to protect the poor from violence around the world. From last-minute rescues through critical aftercare, your faithful support helps us defend children and families in need—no matter how long justice takes.

Login

Donor Portal

Review your giving, tax statements and contact info via the IJM Donor Portal.

please sign in
Email Sign Up
Get updates from IJM on stories from the field, events in your area and opportunities to get involved.
sign up